BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Kosz wielkanocny
Przed uroczystym śniadaniem w Niedzielę Zmartwych­wstania Pańskiego, ojciec lub inna osoba mówi:
O: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
W: Amen.
Zapala się świecę postawioną na stole mówiąc:
O: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!
W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
Słowo wprowadzające do błogosła­wieństwa:
O:Przeżywając radosny czas zmartwych­wsta­nia naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy możliwości wyrażania naszej radości publicznie w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczys­tość Zmartwych­wsta­nia związana jest ze wspólnym, świątecz­nym posiłkiem. Dlatego przygo­to­wa­liśmy do błogosła­wieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie.
Życzę nam wszystkim, tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami zmartwych­wsta­łego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rzeczy­wiście zmartwych­wstał. Prośmy też Chrystusa, aby obdarzył nasze serca wzajemną życzli­wością.
O: Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst­kiego potrzebu­jecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawie­dli­wość, a to wszystko będzie wam dodane».”
O: Ogarnijmy myślą i sercem wszyst­kich naszych krewnych i przyjaciół – żyjących i zmarłych. W czasie, kiedy dane jest nam gromadzić się na wspólny posiłek, wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich.
Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my. Niektórzy pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie:
Ojcze nasz…
Następnie ojciec rodziny lub inna osoba wypowia­da modlitwę błogo­sła­wień­stwa:
O: Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygo­tować wieczerzę, w dniu zmartwych­wstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród nas podczas wielkanoc­nego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobło­gosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słucha­jących Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, który zwycię­żyłeś zło i obmyłeś świat z grzechu, pobło­gos­ław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschal­nego i świątecz­nych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwych­wstanie, pobło­gosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrze­bują­cych, cierpią­cych z powodu panującej epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebu­jącym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
O: Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmartwych­wsta­nia, niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.
W: Amen.
Na zakończenie śniada­nia wielka­noc­nego:
O: Za ten posiłek, za radość wielka­nocną i miłość, która nas zespala, za ten dzień, który nam uczynił, niech Pan Bóg będzie błogo­sła­wiony. Jemu chwała na wieki.
W: Amen.
Baranek wielkanocny